Umut I, 1903

Umut I, 1903 resmi

Gustav Klimt, Umut I, 1903, Tuval üzerine yağlı boya. 189.2 x 67 cm, National Gallery of Canada, Ottawa, Kanada.