Melonkoli I, 1514

Melonkoli I, 1514 resmi

Albrecht Dürer, Melonkoli I, 1514, Gravür, 24 x 18.8 cm, Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe, Almanya.