Jacob de Gheyn III, 1632

Picture for Jacob de Gheyn III, 1632

Rembrandt van Rijn, Jacob de Gheyn III, 1632, Oil on panel, 29.9 x 24.9 cm, Dulwich Picture Gallery, Londra, UK.